Skip to content

Gói

GÓI WISEflow

Gói 1 thống nhất việc làm trọn gói

Các khóa học Unity trực tuyến và mô phỏng kỳ thi được chứng nhận thống nhất

Họ Rong

Khóa học Unity ALP được công nhận (2 tháng)

KakaoTalk_20190527_145855412_04

Mô phỏng thử nghiệm bằng cách sử dụng wiseflow

Việc

Liên kết việc làm

Gói 2 gói thông minh phòng VR

Một sản phẩm kết hợp một phòng VR labkid với một thử nghiệm kỹ năng sử dụng WiseFlow

Phòng-2

Phòng thông minh VR (với nội dung VR/AR)

product_banner

Kỹ năng thử nghiệm bằng cách sử dụng WiseFlow